Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

44444444444

           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

   Vào lúc 08 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn Capsain Jacques số 169 Thùy Vân, phường 8 thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Có 38 Cổ đông đại diện cho 1.100.112 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 73,34% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

  1 – Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

   2 – Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

   3 – Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

   4 – Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2017.

   5 – Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2016 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017.

   6 – Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

     a – Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

      b – Công ty TNHH Kiểm toán ASC

  7 Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

   8 – Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều 42 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

   9 – Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

(Có Biên bản và Nghị quyết đại hội kèm theo): download

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội;

44444444444

doanf chu tich

 giám đốc

ông Trần Duy Anh – giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

kysa Bắc

ông Hoàng Thọ Bắc – kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính công ty

nguyen th hien

Nguyễn Thị Hiền – trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

a lực

Ông Phan Toàn Lực – đại diện Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

xep cong

Ông Đinh Xuân Công – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) phát biểu và thông báo nhiệm kỳ II của HĐQT, BKS đã kết thúc

xep thọ

ông Nguyễn Văn Thọ – được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

6666666666666

        HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

IMG20170414104923

ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đại diện cổ đông lớn chiếm 51,67% vốn điều lệ công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

trang

Dương Thị Thu Trang – tổ thư ký thông qua toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp

ban kiem phieu

                                   Ban kiểm phiếu

vy 2

                                    Ban kiểm phiếu

tổ thư ký.jpg

                                        Tổ thư ký