Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

Quang canh dai hoi

Vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại khách sạn Capsain Jacques số 169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Có 57 cổ đông đại diện cho 1.181.782 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm tỷ lệ 78.79% vốn điều lệ của Công ty.

 

Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

1- Báo cáo thường niên năm 2014, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất năm 2013 và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

2- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

3- Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát;

4- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;

5- Uỷ quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 gồm:

  – Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

  – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6- Thông qua việc trích 150 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để ban điều hành sử dụng vào việc chi thưởng tiến độ và khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2014.

(Có biên bản và nghị quyết Đại hội kèm theo)

 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

Quang canh dai hoi

Quang cảnh cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Giam doc doc bao cao

Giám đốc Công ty: Ông Trần Duy Anh đọc báo cáo tại Đại hội

Co dong co y kien

Phần lấy ý kiến của các Cổ đông 

A Cong trai loi

Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Đinh Xuân Công có ý kiến trả lời

Bo phieu 1

Bo phieu 2

Cổ đông và các thành viên bỏ phiếu

 

Nghị quyết và biên bản họp đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

Download