Đại hội cổ đông

1461139314857 367

          ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2016, tại Khách sạn Capsain Jacques số 169 Thùy Vân, phường 8 thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Có 33 Cổ đông đại diện cho 876.594 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 58,44% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2015 và Kế Hoạch SXKD năm 2016.

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch  chi trả tiền lương và thù lao năm 2016.

5- Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2015 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm

6- Uỷ quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.

– Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

– Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

7- Biểu quyết thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

– Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Vân – Trưởng ban và ông Đặng Trung Thành thành viên;

– Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thanh Loan sinh năm 1992 cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – Kiểm toán và Bà Nguyễn Thị Bảo sinh năm 1986 – Kỹ sư Kinh tế Xây dựng;

8- Biểu quyết thông qua chủ trương trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

(Có Biên bản và Nghị quyết đại hội kèm theo):

Biên bản họp Đại hội Cổ đông: download

Báo cáo kết quả kiểm phiếu: download

Nghị quyết Đại hội Cổ Đông: download

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội;

1461139314857 367

1461139214728 3621461139234683 3641461139264747 3651461139281878 366