Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soát công ty Nguyễn Thị Hiền

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soat bà Nguyễn Thị Hiền, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Công bố TT Nguyễn Thị Hiền