CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( MCK: DC1) công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc, chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Ông Phan Thành Sơn