Biên bản và nghị quyết HĐHCĐ thường niên 2015

photo1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Khách sạn Capsain Jacques số 169 Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 34 Cổ đông đại diện cho 1.086.968 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 69,07% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

2- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

3- Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

4- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

5- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

– Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu;

– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6- Thông qua danh sách bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát và công nhận chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

    Bà Phạm Thị Vân SN 1980 – Cử nhân kinh tế- Giữ chức Trưởng ban kiểm soát

    Bà Nguyễn Thị Hiền SN 1967 – Cử nhân kinh tế – Thành viên Ban kiểm soát

7- Thông qua chủ trương cho Ban điều hành được huy động vốn và mượn tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho công ty vay vốn tại Ngân hàng theo nội dung tờ trình số 68/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06/04/2015, cho phép công ty tiếp tục xây dựng phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi hoặc không chuyển đổi khi có điều kiện thuận lợi và ủy quyền cho HĐQT quyết định.

8- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty tại tờ trình số 69/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06/04/2015, Ủy quyến cho HĐQT ký ban hành khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

(Có Biên bản và Nghị quyết đại hội kèm theo):

Biên bản họp Đại hội Cổ đông: download

Báo cáo kết quả kiểm phiếu: download

Nghị quyết Đại hội Cổ Đông: download

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội

photo1

photo2

photo3

photo4

photo5

photo6

photo7

photo8

photo9