THÔNG BÁO VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VÀ CÔNG VĂN CỦA BAN GIÁM ĐỐC GỬI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI NGÀY 20/9/2018

Vào ngày 20/9/2018 tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 đã diễn ra cuộc họp Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc chốt room về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đố với cổ phiếu của Công ty CP đầ tư phát triển xây dựng số 1. Chi tiết xem file Nghị quyết đính kèm dưới đây: Download
Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã gửi công văn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chi tiết xem file đính kèm dưới đây: Download