Thông báo giao dịch cổ phiếu

                              THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DIC 1

chi tiết: download

sàn giao dịch chứng khoán: http://banggia2.ssi.com.vn/Upcom.aspx

 

                             BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                        (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

chi tiết: download