NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03/10/2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN THANH TOÁN CUỐI CÙNG, THỜI GIAN THANH TOÁN CỔ TỨC, THỜI GIAN NHƯỢNG QUYỀN MUA VÀ ĐẶT MUA VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Chi tiết: Download