Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 ( Đã được sữa đổi, bổ sung lần thứ 8. Theo nghị quyết họp hội đồng quản trị số 43/2019/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII ngày 19 tháng 7 năm 2019 )

Chi Tiết : Dowload