Công ty Cổ phần Đâu tư phát triển Xây dựng số 1 thông báo đồng ý cho Ông Trần Anh Trà thôi chức TP. Kỹ thuật – Thi công từ ngày 15.5.2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1, thông báo đồng ý cho Ông Trần Anh Trà thôi chức TP. Kỹ thuật – Thi công từ ngày 15.5.2024:

QĐ 83 Ngày 15.05.2024 Đồng ý cho thôi chức Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công Ong Tran Anh Trà