Nhân sự

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
      1. Ông Nguyễn Văn Thọ      – Chủ tịch HĐQT
      2. Ông Trần Duy Anh           – Thành viên HĐQT
      3. Bà Hoàng Thị Hà             – Thành Viên HĐQT
II. BAN KIỀM SOÁT
     1. Bà Nguyễn Thị Hiền         – Trưởng ban KS
     2. Bà Nguyễn Thị Bảo          – Thành viên BKS
     3. Bà Phan Thị Thanh Loan – Thành viên BKS

III. BAN GIÁM ĐỐC
     1. Ông : Trần Duy Anh         – Giám đốc công ty
     2. Ông : Nguyễn Quốc Ân    – Phó Giám đốc công ty
     3. Ông : Phan Thành Sơn    – Phó Giám đốc công ty
     4. Ông : Hoàng Thọ Bắc      – Kế toán trưởng công ty

IV. CÁC PHÒNG BAN
1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
        Ông : Trần Văn Sản             – Trưởng phòng
2. PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG
       Ông : Trần Xuân Báu            – Trưởng phòng
3. PHÒNG KINH TẾ – KẾ HOẠCH
       Ông : Nguyễn Văn Nghĩa     – Trưởng phòng
4. PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN
      Ông : Hoàng Thọ Bắc           – Trưởng phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *